Bieg i jego formuła

Podczas zawodów Biegu Spartakusa start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów.

Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona wolontariuszy, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył Bieg Spartakusa i jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.

W przypadku zmiany godziny startu imprezy, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje uczestników co najmniej na 3 dni przed imprezą.

Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

Kary za niewykonywanie przeszkód. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonywania wszystkich oficjalnych przeszkód  na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody lub opuszczanie wyznaczonej trasy wiąże się z udzieleniem przez sędziów kar czasowych. Za każde ominięcie przeszkody uczestnik będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń pod okiem wolontariusza. Po tym czasie zawodnik może, lecz nie musi jeszcze raz pokonać przeszkodę. Ominięcie więcej niż 3 przeszkód podczas jednego biegu wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą pomagać w pokonywaniu przeszkód.

Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane. Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub oszukiwał w inny rażący sposób, zostanie zdyskwalifikowany z zawodów bez możliwości ponownego startu w obecnej edycji biegu BEZ ZWROTU OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma Pakiet Startowy:

 • numerstartowy
 • wyjątkową koszulkę Spartakus Team 2017
 • zwrotny chip do pomiaru czasu
 • materiały promocyjne od sponsorów imprezy

Dodatkowo na mecie, każda osoba, która ukończy zawody otrzyma:

 • użyteczny pamiątkowy medal ukończenia zawodów
 • wstęp do strefy zawodnika z bogatym programem gastronomicznym

Skład pakietu startowego ciągle ulega rozszerzeniu, o czym niezwłocznie będziemy informować!

I Cel imprezy

 1. Promocja Miasta i Gminy Złotów w ramach odbywającego się ”Euro Eco Festiwal”.
 2. Organizacja wydarzenia sportowego – połączenia biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
 3. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawa.
 4. Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.
 5. Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.
 6. Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce.

 

II Organizator

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg Spartakusa we współpracy z Gminą i Miastem Złotów.

 

III Charakterystyka zawodów

 1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany został przez organizatorów i wolontariuszy Biegu Spartakusa. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się wokół Promenady w rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 30 do 50 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 30 minut. Organizator zastrzega sobie zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne.
 2. Na trasie całego dystansu (ok 6 km) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 35 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Biegu Spartakusa. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
 3. Dodatkowo zostaną rozegrane zawody Spartakus KIDS – których głównym elementem będzie dobra zabawa i chęć sprawdzenia się najmłodszych uczestników imprezy.

IV TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Zawody odbędą się w dniu 17.06.2017, start zawodów:
  1. Bieg na 6 km – godz. 12:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 30 minutowych,
  2. Bieg Spartakus KIDS – godz. 12:30
  3. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
 2. Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startu fal – przed rozpoczęciem imprezy. Miejsce startu znajduje się na terenie Półwyspu Rybackiego w Złotowie.

 

V Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie imprezy w dużym oznakowanym czerwonym namiocie.

Weryfikacja w Biurze Zawodów musi nastąpić na 1h przed startem.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto Organizatora.

 

VI Przeszkody

Na trasie czekają na Was przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błoto, specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.

 

VII Uczestnictwo

 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  1. w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 16 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
  2. dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 2. W biegu Spartakus KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  1. w dniu zawodów będą miały ukończone 5 lat, a nie skończyły jeszcze 13 roku życia;
  2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia;
  3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego biurze zawodów imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 3. Obowiązuje limit uczestników 300 osób na dystansie 6 kilometrów. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
 4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.biegspartakusa.pl
 5. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
 6. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Biegu Spartakusa.
 7. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 8. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

 

 

VIII PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów na godzinę przed każdą falą startową.
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, napoje i ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 4. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach Spartakus KIDS nie podlegają wymianie.
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 6. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. Organizator nie będzie ujawniał uzyskanych danych osobom trzecim.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Biegu Spartakusa. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 9. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Biegu Spartakusa, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora

 

 

IX Opłata startowa

 1. Wysokość wpisowego jest stała. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie biegspartakusa.pl
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty (która może być zmienna), nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 6 km wynosi 79 zł.
 4. Opłata startowa za udział w zawodach Spartakus KIDS jest bezpłatna, każde dziecko bezpłatnie może przebiec tor jeden raz.
 5. Zespoły (minimum 5 osób) mogą skorzystać z grupowych zniżek 10 zł/osobę.
 6. Zniżka drużynowa rozliczana jest wyłącznie przy dokonaniu zbiorczego przelewu za 5 startujących osób z jednego rachunku w jednym czasie.
 7. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.
 8. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 9. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: Bieg Spartakusa 77-400 Złotów. Numer konta: 65 1140 2004 0000 3902 7493 0605.
 10. W tytule przelewu JEDYNIE imię i nazwisko zawodnika oraz nazwa drużyny.
 11. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm

 

X Klasyfikacje

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

 1. Kobiety i mężczyźni – miejsca I-III.
 2. Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu trzech najlepszych zawodników).
 3. Klasyfikacja, najlepszy zawodnik 45+.
 4. Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

 

XI Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
 5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w Biegu Spartakusa, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

 

XII Odpowiedzialność

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

 

XIII Uwagi końcowe

 1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. Ubezpieczenie NNW dla zawodników jest dostępne pod linkiem TU Europa – > http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 7. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będą organizatorzy.
 9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia oraz skanu dowodu.
 12. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
 13. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.

 

Pelna tresc regulaminu